Kanchipuram Shri Kailasanatha temple, Nayaka period porch with strange fish, whales, makara

| 0

Kanchipuram Shri Kailasanatha temple, Nayaka period porch with strange fish, whales, makara

Leave a Reply