16-KanchipuramKanchipuram, Shri Ekambaranatha: mandapa ceiling with cobra

| 0

Kanchipuram, Shri Ekambaranatha: mandapa ceiling with cobra

Leave a Reply